Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 

STT TÊN VĂN BẢN - BIỂU MẪU ĐƯỜNG LINK
1 Đơn xin bảo vệ LVTS Download
2 Lí lịch khoa học Download
3 Đơn xin gia hạn bảo vệ LVTS Download
4 Bản nhận xét LVTS Download
5 Giới thiệu danh sách hội đồng chấm LVTS Download
6 Bản giải trình của học viên về việc sửa chữa bổ sung LVTS sau khi bảo vệ Download
7 Hướng dẫn trình bày LVTS Download
8 Mẫu nhận xét LVTS (Dành cho phản biện) Download
9 Chương trình bảo vệ luận văn Download
10 Hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn HĐ Download
11 Mẫu biên bản họp HĐ Download
12 Biên bản kiểm phiếu Download
13 Biên bản họp HĐ chấm Download
14 Phiếu đánh giá Download
Bài viết khác