Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

 

STT TÊN VĂN BẢN - BIỂU MẪU ĐƯỜNG LINK
1 Biên bản seminar Download
2 Đơn xin bảo vệ cấp cơ sở Download
3 Lí lịch khoa học NCS Download
4 Đồng tác giả Download
5 Quy cách luận án, TTLA Download
6 Nhận xét của CBHD Download
7 Công văn của Khoa Download
8 Nhận xét của phản biện Download
9 Nhận xét luận án tiến sĩ Download
10 Chương trình buổi bảo vệ Download
11 Biên bản bảo vệ cơ sở Download
12 Phiếu đánh giá cấp cơ sở Download
13 Quyết nghị cấp cơ sở Download
14 Công văn của Khoa Download
15 Đơn xin bảo vệ cấp Trường Download
16 DS các cơ quan, các nhà KH gửi TTLA Download
17 Thông tin về luận án Download
18 DS Hội đồng chấm LLTS cấp Trường Download
19 Chương trình BVLA Tiến sĩ cấp Trường Download
20 Biên bản buổi bảo vệ Download
21 Quyết nghị cấp Trường Download
22 Nhận xét luận án Download
23 Bản tổng hợp các ý kến nận xét Download
24 Trích yếu LATS tiếng Anh và tiếng Việt Download
25 Xác nhận sửa chữa Download
26 Danh mục công trình Download
27 Báo cáo tiến độ Download
28 Biên bản kiểm phếu đánh giá Download

 Tags:


Bài viết khác