Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Duyệt - Chuyên ngành: Toán giải tích

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Đức Duyệt; Tên đề tài: Tính bị chặn của toán tử loại Hausdorff trên một số không gian hàm; Chuyên ngành: Toán giải tích; Mã số: 9 46 01 02.

1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
3/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
4/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
5/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
6/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
7/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.

Bài viết khác