Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Xuân Bộ - Chuyên ngành: Giáo dục học

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Trần Xuân Bộ; Tên đề tài: Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học theo tiếp cận học hợp tác; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 9 14 01 01

1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
3/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
4/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
5/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
6/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
7/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.

Bài viết khác